POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI ogłasza otwarty nabór partnerów z obszaru podmiotu ekonomii społecznej do udziału w realizacji projektu w partnerstwie, w ramach konkursu organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

OGŁOSZENIE

POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI

ogłasza otwarty nabór partnerów z obszaru podmiotu ekonomii społecznej do udziału w realizacji projektu w partnerstwie, w ramach konkursu organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 90-608, ul. Wólczańska 49.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne".

Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym".

Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne"

Nr RPLD.09.02.01- IP.01-10-003/17

Projekt - Centrum Usług Społecznych - realizowany będzie na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego przez partnera wiodącego (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) oraz gminy z terenu Powiatu (Ośrodki Pomocy Społecznej).

Partnerzy z obszaru podmiotu ekonomii społecznej chętni do wzięcia udziału w projekcie, w terminie do dnia 24 października 2017 r. powinni złożyć swą ofertę przystąpienia do projektu. Oferta powinna być złożona na formularzu wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego ogłoszonego przez WUP na stronie www.rpo.wup.lodz.pl

Partner przedstawia propozycję swoich działań, we wniosku o dofinansowanie zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/17. Do wniosku o dofinansowanie partner dołącza statut określający zakres swego działania oraz pismo o swoim doświadczeniu w realizacji projektów o podobnym charakterze. Powyższe dokumenty powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu ekonomii społecznej zgłaszającej ofertę partnerstwa.

Oferta powinna być złożona na piśmie, w języku polskim, w terminie do dnia 24 października 2017 r. w siedzibie PCPR w Łodzi 92-318, al. Piłsudskiego 133 d, pok. 214 w zaklejonej kopercie z napisem „Centrum Usług Społecznych - Powiat Łódzki Wschodni"

Instytucja ogłaszająca konkurs: Wojewódzki Urząd Pracy 90-608 Łódź, ul. Wólczańska 49

www.rpo.wup.lodz.pl

PCPR al. Piłsudskiego 133 d92-318 Łódź

tel./fax (42) 676 34 87www.pcpr-lodzkiwschodni.pl

POBIERZ PDFPOBIERZ