KOMUNIKAT

*MODUŁ III PROGRAMU*

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Pomoc finansowa udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Wysokość pomocy wynosi 500,00 zł. miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym wystąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z póżn. zm. ).

ADRESATAMI POMOCY UDZIELONEJ W RAMACH MODUŁU III PROGRAMU SĄ:

  1. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE POSIADAJĄCE AKTUALNE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (LUB ORZECZENIE RÓWNOWAŻNE);
  2. DZIECI I MŁODZIEŻ NIEPEŁNOSPRAWNA POSIADAJĄCA AKTUALNE ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, WYDANE PRZED UKOŃCZENIEM 16 ROKU ŻYCIA.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są:

1) uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;

2) uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

3) podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów z dnia 12 marca 2004 r. ustawy o pomocy społecznej;

4) podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

5) uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

6) pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;

7) pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

W/w katalog jest katalogiem zamkniętym.

Realizatorem Modułu III dla mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu III mogą być składane do realizatora programu w trybie ciągłym, lecz nie później niż do dnia 4 września 2020 r.

Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW).

W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu SOW dopuszczalny jest elektroniczny, drogą pocztową lub osobisty sposób złożenia wniosku.


FORMULARZ WNIOSKU JEST DOSTĘPNY:

WNIOSEK
[KLIKNIJ]