WRR III

Decyzją Zarządu PFRON zostały zatwierdzone procedury realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2017 roku. Procedury i kierunki obowiązujące realizatorów programu a także druki wniosków i wystapień dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl.

Terminy przyjmowania wniosków i wystąpień:

 • ​obszary B, C, D, F, G - od 1 grudnia 2016 r. do 28 lutego 2017 r.
 • obszar E - od 1 grudnia 2016 r. do 15 listopada 2017 r.


Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów

​"Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2017 r.

 1. Obszary programu, które będą realizowane w 2017 r.:
 • obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 • obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 • obszar D - likwidacja barier transportowych;
 • obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 • obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
 • obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 1. Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2017 r.:
 • obszar B - do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 • obszar C - do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych , proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 • obszar D - na likwidację barier transportowych do:
  • 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej "mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich
  • 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych "mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  • 250.000,00 zł dla autobusów;
 • obszar E - do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;
 • obszar F - do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji;
 • w przypadku obszaru G, proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.