Komunikat

W dniu 4 lutego 2020 r. mocą Uchwały nr 85/20 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2020 rok. Dokument obowiązuje od dnia 4 lutego 2020 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego zaprasza do zapoznania się z terminami konkursów, alokacją i typami projektów przewidzianych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałań dedykowanych ZIT, tj.:

  • Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT;
  • Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT;
  • Poddziałanie IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT.