CUŚ "WISIENKA2"

W dniu 3 października 2019 roku, o godzinie 14 na terenie gminy Koluszki obyło się spotkanie, inaugurujące rozpoczęcie realizacji projektu konkursowego Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2”.

W spotkaniu uczestniczyli:
Starosta Łódzki Wschodni - Pan Andrzej Opala,
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi - Pan Kamil Jeziorski,
Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego - Pan Sławomir Sokołowski,
Radni Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Pani Urszula Łużniak wraz z pracownikami,
Prezes NZOZ MED-KOL z Koluszek - Pan Michał Suwalski wraz z pracownikami,
Dyrektorzy Ośrodków z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.


Projekt pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1.Usługi społeczne i zdrowotne, realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Celem projektu jest deinstytucjonalizacjia oraz zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. Wsparcie zakłada odejście od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie społeczności lokalnych, często w domu chorego. Celem proponowanego wsparcia jest rozwój usług medyczno – opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami, służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z ograniczeń spowodowanych stanem zdrowia.

Wsparciem objęte zostaną osoby niesamodzielne, otoczenie osób niesamodzielnych zamieszkujące teren PŁW. Część osób korzystających ze wsparcia oferowanego w ramach projektu konkursowego pn. Centrum Usług Społecznych "WISIENKA" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, z uwagi na stan zdrowia wymaga kompleksowego wsparcia usług medycznych, długoterminowej opieki medycznej w domu bądź opieki paliatywnej/hospicyjnej. Z uwagi na wypalenie zawodowe zmęczenie opieką opiekunów faktycznych oraz brak wiedzy wnioskodawca planuje wsparcie dla tej grupy osób. Planowane działania dla tej grupy są niezbędne dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osób chorych. Stąd projekt "WISIENKA2" rozszerzający wsparcie w ramach usług zdrowotnych i dostępności do nich.

Łącznie wsparcie kierowane jest do 54 os.(26K,28M) oraz 20 osób z otoczenia (12K,8M) są to opiekunowie osób niesamodzielnych Uczestników Projektu objętych wsparciem.


1
2