Informacja o udzieleniu zamówienia w zakresie części (zadania) 1 oraz części (zadania) 3

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE CZĘŚCI (ZADANIA) 1 ORAZ CZĘŚCI (ZADANIA) 3
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Usługi w zakresie zdrowia i pomocy społecznej" współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

http://pcpr.samorzady.pl/?a=895