Ogłoszenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego

POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI
ogłasza otwarty nabór partnerów z obszaru podmiotu ekonomii społecznej do udziału w realizacji projektu w partnerstwie, w ramach konkursu organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 90-608, ul. Wólczańska 49.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne".

Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym".

Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne".

Nr RPLD.09.02.01- IP.01-10-001/19

Projekt – Centrum Usług Środowiskowych - realizowany będzie na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego przez partnera wiodącego (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) oraz gminy z terenu Powiatu (Ośrodki Pomocy Społecznej).

Partnerzy z obszaru podmiotu ekonomii społecznej chętni do wzięcia udziału w projekcie, w terminie do dnia 10 czerwca 2019 r. powinni złożyć swą ofertę przystąpienia do projektu. Oferta powinna być złożona na formularzu wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego ogłoszonego przez WUP na stronie www.rpo.wup.lodz.pl.

Partner przedstawia propozycję swoich działań, we wniosku o dofinansowanie zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/19. Do wniosku o dofinansowanie partner dołącza statut określający zakres swego działania oraz pismo o swoim doświadczeniu w realizacji projektów o podobnym charakterze. Powyższe dokumenty powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu ekonomii społecznej zgłaszającej ofertę partnerstwa.

Oferta powinna być złożona na piśmie, w języku polskim, w terminie do dnia 10 czerwca 2019 r. w siedzibie PCPR w Łodzi 92-318, al. Piłsudskiego 133 d, pok. 214 w zaklejonej kopercie z napisem „Centrum Usług Środowiskowych - Powiat Łódzki Wschodni"

Instytucja ogłaszająca konkurs: Wojewódzki Urząd Pracy 90-608 Łódź, ul. Wólczańska 49.

www.rpo.wup.lodz.pl
PCPR al. Piłsudskiego 133 d, 92-318 Łódź
tel./fax (42) 676 34 87 www.pcpr-lodzkiwschodni.pl

Uwaga:
Informacja na temat konkursu:
Informacji i wyjaśnień dotyczących konkursu drogą telefoniczną oraz za pomocą Formularza kontaktowgo udziela:
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Punkt Informacyjny EFS.
Godziny pracy: pn-pt. 8:00-16:00
Adres: ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź, pok. 1.03 i 1.04
tel.: (42) 638 91 30/39, fax.: (42) 636 77 97
Formularz kontaktowy: http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl.kontakt