Organizacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

W strukturze organizacyjnej Centrum wyodrębnia się następujące Zespoły:

Poza wyżej wymienionymi Zespołami, kierownik Centrum, w celu realizacji zadań wynikającyh z projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej i krajowych, na czas ich trwania, może tworzyć inne stanowiska pracy.

Przy Centrum funkcjonuje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności działający na podstawie odrębnych przepisów, którego pracą kieruje Przewodniczący Zespołu.

Przy Centrum, w godzinach popołudniowych, działa Punkt Interwencji Kryzysowej.