DZIENNY DOM POMOCY

OTWARCIE DZIENNEGO DOMU
POMOCY!

Mieszkańcy Powiatu Łódzkiego Wschodniego!
Już jutro odbędzie się uroczyste otwarcie, przecięcie wstęgi i poświęcenie nowootwartego powiatowego ośrodka wsparcia – Dziennego Domu Pomocy. Przebudowa obiektu na Dzienny Dom Pomocy współfinansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania na Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1.Usługi społeczne i zdrowotne, pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie wniosku konkursowego w partnerstwie z Gminą Koluszki, Gminą Andrespol, Gminą Tuszyn i Gminą Nowosolna oraz Stowarzyszeniem Serc Jezusa i Maryi i Stowarzyszeniem Inicjatywa Rozsądnych Polaków oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównywania Różnic między Regionami – Obszar E i likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej i środków Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Realizacja inwestycji dobiegła końca. Jest to inwestycja ogromna, jej całkowity koszt wyniósł 1.904.000,00 zł. Cieszymy się z faktu, że ta inwestycja, po przezwyciężeniu wielu trudności pojawiających się w trakcie jej realizacji, została ukończona. Jest to pierwszy tego typu obiekt na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego, który będzie służyć dla dobra mieszkańców, szczególnie dla osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu. Dzienny Dom Pomocy to miejsce gdzie uczestnicy będą czuli się potrzebni, będą otoczeni opieką, uzyskają wsparcie ze strony innych uczestników oraz specjalistów. Dzienny Dom Pomocy jest nowoczesnym obiektem spełniającym wszelkie standardy bezpieczeństwa. Obiekt jest w pełni przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Parametry obiektu umożliwiają jego wielostronne wykorzystanie.
Dzięki determinacji i ogromnemu zaangażowaniu wspartym życzliwością wielu ludzi i instytucji, mieszkańcy Powiatu Łódzkiego Wschodniego doczekali się Dziennego Domu Pomocy.

Szczegółowe informacje udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy Al. Piłsudskiego 133 d, 92-318 Łódź,
tel.: 42 676 34 87 oraz pracownicy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.