ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON NA ROK 2019

Zgodnie z Uchwałą Nr III/37/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019
roku
realizowane będą następujące zadania:

 1. Zadanie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
 1. W roku 2019 dzieci i młodzież do 18 roku życia posiadające orzeczoną niepełnosprawność lub w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące z orzeczonym znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, mogą ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
 2. W roku 2019 dofinansowanie dla osób dorosłych nie będzie realizowane.
 3. Dofinansowanie przyznawane będzie w wysokości 80% należnej kwoty dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich opiekunów.
 4. Zadanie dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
 5. Sprzęt rehabilitacyjny – zadanie w roku 2019 nie jest planowane do realizacji.
 6. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane będzie osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń wniosków.
 7. Dofinansowanie do zakupu aparatów słuchowych przyznane będzie w wysokości 50% należnej kwoty ze środków Funduszu tylko osobom dorosłym i dzieciom, których orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ma określony kod choroby 03-L lub opis schorzenia słuchu przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 8. O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność wpływu wniosku, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na to zadanie.
 1. Zadanie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.
 1. Zadanie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych i technicznych w roku 2019 będzie realizowane wyłącznie dla osób posiadających orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności ruchowej bądź neurologicznej.
 2. Zadanie dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się w 2019 roku będzie realizowane dla osób posiadający znaczny stopień niepełnosprawności.po przedstawieniu zaświadczenia od lekarza o specjalizacji zgodniej z kodem orzeczonej niepełnosprawności wnioskodawcy.