Projekt Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA-C.D” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 2020

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania na Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1.Usługi społeczne i zdrowotne, pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA-C.D” realizowanego na podstawie wniosku nr RPLD.09.02.01-10-A002/19 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r.

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 9.603.967,94 zł.

KWOTA DOFINANSOWANIA PROJEKTU: 8.163.638,64 zł.

Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Tuszyn - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tuszynie, Gminą Andrespol - Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Andrespolu, oraz ze Stowarzyszeniem Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach.


Zadania:

  1. Dzienny Dom Pomocy – realizator PCPR.
  2. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego - na terenie Wiśniowej Góry – realizator PCPR.
  3. Wsparcie towarzyszące w miejscu zamieszkania - dowóz posiłków - realizator Lider Projektu tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
  4. Klub Seniora – realizator Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrespolu.
  5. Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych przez AOON – realizator Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie.
  6. Obóz terapeutyczno - rehabilitacyjny dla rodziców i dzieci niepełnosprawnych orzeczonych również w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej umieszczonych w rodzinach zastępczych – realizator PCPR.
  7. Specjalistyczne wsparcie psychologiczno-terapeutyczne – realizator PCPR.
  8. Uługi opiekuńcze - realizator Stowarzyszenie Serc Jezusa i Maryi.