DOFINANSOWANIE USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA - PRZEWODNIKA

1. Zadania dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, a także jeżeli realizacja tych usług umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaków z otoczeniem - z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń.

2. Osoby ubiegające się o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika do przedmiotowego wniosku zobowiązane są dołączyć: kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał dokumentu do wglądu), aktualne zaświadczenie lekarza, pod którego opieką pozostają - potwierdzające chorobę słuchu, zaświadczenie ze szkoły (dotyczy osób uczących się).

3. Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.

4. O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność wpływu wniosku, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na to zadanie.