Projekt Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania na Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1.Usługi społeczne i zdrowotne, pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2 realizowanego na podstawie wniosku nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/18 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.04.2019 r. - 31.03.2022 r.

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 3.475.546,28 zł.

KWOTA DOFINANSOWANIA PROJEKTU: 3.127.882,85 zł.

POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje podmiotów medycznych do współpracy w ramach projektu
RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/18 Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2"

DOKUMENTY
[POBIERZ]