Projekt Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Od 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r. można skorzystać z usług konsultacyjnych DIETETYKA po zgłoszeniu się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi.

Z dniem 30 czerwca 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz z partnerami zakończyło realizację projektu Centrum Usług Społecznych "WISIENKA".
Wszystkie formy wsparcia dla mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego w ramach projektu zostały zakończone.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania na Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1.Usługi społeczne i zdrowotne, pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA realizowanego na podstawie wniosku nr RPLD.09.02.01-10-C001/17 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie.

Okres realizacji projektu: 01.05.2018 r. - 30.06.2020 r.

Całkowity koszt projektu - 5.086.192,23 zł.

Kwota dofinansowania projektu - 4.577.573,01 zł.

POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI

ogłasza otwarty nabór partnerów z obszaru podmiotu ekonomii społecznej do udziału w realizacji projektu w partnerstwie, w ramach konkursu organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 90-608, ul. Wólczańska 49.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne".

Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym".

Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne"

Nr RPLD.09.02.01- IP.01-10-003/17

Projekt - Centrum Usług Społecznych - realizowany będzie na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego przez partnera wiodącego (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) oraz gminy z terenu Powiatu (Ośrodki Pomocy Społecznej).

Partnerzy z obszaru podmiotu ekonomii społecznej chętni do wzięcia udziału w projekcie, w terminie do dnia 24 października 2017 r. powinni złożyć swą ofertę przystąpienia do projektu. Oferta powinna być złożona na formularzu wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego ogłoszonego przez WUP na stronie www.rpo.wup.lodz.pl

Partner przedstawia propozycję swoich działań, we wniosku o dofinansowanie zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/17. Do wniosku o dofinansowanie partner dołącza statut określający zakres swego działania oraz pismo o swoim doświadczeniu w realizacji projektów o podobnym charakterze. Powyższe dokumenty powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu ekonomii społecznej zgłaszającej ofertę partnerstwa.

Oferta powinna być złożona na piśmie, w języku polskim, w terminie do dnia 24 października 2017 r. w siedzibie PCPR w Łodzi 92-318, al. Piłsudskiego 133 d, pok. 214 w zaklejonej kopercie z napisem „Centrum Usług Społecznych - Powiat Łódzki Wschodni".

Instytucja ogłaszająca konkurs: Wojewódzki Urząd Pracy 90-608 Łódź, ul. Wólczańska 49 www.rpo.wup.lodz.pl

PCPR 92-318 Łódź, al. Piłsudskiego 133 d

tel./fax (42) 676 34 87/99 www.pcpr-lodzkiwschodni.pl