W DNIU 5 MARCA 2019 R. ODBYŁO SIĘ UROCZYSTE OTWARCIE DZIENNEGO DOMU POMOCY W WIŚNIOWEJ GÓRZE.

Przebudowa obiektu na Dzienny Dom Pomocy Współfinansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania na Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1.Usługi społeczne i zdrowotne, pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie wniosku konkursowego w partnerstwie z Gminą Koluszki, Gminą Andrespol, Gminą Tuszyn i Gminą Nowosolna oraz Stowarzyszeniem Serc Jezusa i Maryi i Stowarzyszeniem inicjatywa Rozsądnych Polaków oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównywania Różnić między Regionami – Obszar E i likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej i środków Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Jest to ogromna inwestycja, której koszt wyniósł 1.904.000,00 zł. Pierwszy tego typu obiekt na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego, który będzie służyć dla dobra mieszkańców, szczególnie dla osób niepełnosprawnych, zagrożeniem wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu. Dzienny Dom Pomocy to miejsce gdzie uczestnicy będą czuli się potrzebni, będą otoczeni opieką, uzyskają wsparcie ze strony innych uczestników oraz specjalistów. Jednostka ta jest ważnym Centrum wsparcia naszego Regionu, jest nowoczesnym obiektem spełniającym wszelkie standardy bezpieczeństwa. Obiekt ten jest w pełni przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne, a jego parametry umożliwiają na wielostronne wykorzystanie.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych:
Pan Andrzej Opala – Starosta Łódzki Wschodni,
Pan Robert Baryła – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego,
Pan Sławomir Sokołowski – Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
Pani Agnieszka Biała - Wice Przewodnicząca Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
Pani Elżbieta Ciesielska – Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
Pani Zofia Sójka - Przewodnicząca Komisji Budżetu Gospodarki i Bezpieczeństwa,
Pani Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
Pani Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz - Członek Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
Pan Mirosław Sójka - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
Pan Jarosław Sobieszek - Radny Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Gościli również przedstawiciele lokalnych władz samorządowych:
Pan Waldemar Chałat – Burmistrz Gminy Koluszki,
Pan Witold Małecki – Burmistrz Gminy Tuszyn,
Pan Radosław Agaciak – Wójt gminy Brójce,
Pan Piotr Szcześniak – Wójt Gminy Nowosolna,

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
Pani Anna Mroczek - Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej,
Pani Urszula Jędrzejczyk – Dyrektor PSSE
Pan Łukasz Chłądzyński – Z-ca Kierownika Wydziału Naboru Wniosków III
Pan Krzysztof Supera – Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Koluszkach
Pani Barbara Ignatowska - Skarbnik Powiatu Łódzkiego Wschodniego
Pan Przemysław Suligorski – przedstawiciel PFRON
oraz pozostali dyrektorzy, wykonawcy zadania, naczelnicy Starostwa Powiatowego, pracownicy Centrum i Domu a także ksiądz kanonik Marian Górka.

Podczas otwarcia sprzyjała miła i podniosła atmosfera. Wyrażano podziw i podziękowania
dla zaangażowania i efektów wykonanego zadania.
Mamy nadzieje, że działalność Dziennego Domu Pomocy spełni oczekiwania jego potencjalnych podopiecznych, wniesie w ich życie radość, samozadowolenie, da poczucie bezpieczeństwa, urozmaici codzienność oraz zapewni właściwą opiekę na czas pobytu.

Szczegółowe informacje nt. DDP udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy Al. Piłsudskiego 133 d,
92-318 Łódź, tel.: 42 676 34 87 oraz pracownicy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.