1.
Ogłoszenie o zamówieniu
Nr 1/RPOWŁ/PCPR/2019
(dotyczy zakupu i montażu mebli do Dziennego Domu Pomocy)

[POBIERZ]

---------------------------------------------------------------------------------------------

2.
Zapytanie ofertowe
Nr 2/RPOWŁ/PCPR/2019

(przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz grupowych form wsparcia)

[POBIERZ]

ZAŁĄCZNIKI:
(dot. Nr 2/RPOWŁ/PCPR/2019)


Zał. Nr 1 - formularz oferty
[POBIERZ]

Zał. Nr 2 - wykaz wykonanych usług
[POBIERZ]

Zał. Nr 3 - wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania
[POBIERZ]

Zał. Nr 4 - umowa
[POBIERZ]

Zał. Nr 5 - oświadczenie RODO
[POBIERZ]


PROTOKÓŁ - zapytanie ofertowe Nr 2/RPOWŁ/PCPR/2019
[POBIERZ]

---------------------------------------------------------------------------------------------

3.
Ogłoszenie o zamówieniu
Nr 3/RPOWŁ/PCPR/2019
(dot. transportu do Dziennego Domu Pomocy)

[POBIERZ]

ZAŁĄCZNIKI:
(dot. Nr 3/RPOWŁ/PCPR/2019)


Zał. Nr 1 - formularz oferty
[POBIERZ]

Zał. Nr 2 - wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania
[POBIERZ]

Zał. 3 - oświadczenie RODO
[POBIERZ]

Zał. 4 - wzór umowy
[POBIERZ]


PROTOKÓŁ z postępowania o udzielenie zamówienia - Nr 1174538
(3/RPOWŁ/PCPR/2019
)
[POBIERZ]

---------------------------------------------------------------------------------------------

4.
Zapytanie ofertowe Nr 4/RPOWŁ/PCPR/2019

[POBIERZ]PROTOKÓŁ - zapytanie ofertowe Nr 4/RPOWŁ/PCPR/2019
[POBIERZ]

---------------------------------------------------------------------------------------------

5.
Zapytanie ofertowe
Nr 5/RPOWŁ/PCPR/2019
(
na usługi dietetyka i psychologa)
[POBIERZ]


ZAŁĄCZNIKI:
(dot. Nr 5/RPOWŁ/PCPR/2019)


Zał. Nr 1 - formularz oferty
[POBIERZ]

Zał. Nr 2 - wykaz wykonanych usług
[POBIERZ]

Zał. Nr 3 - wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania
[POBIERZ]

Zał. Nr 4 - umowa
[POBIERZ]

Zał. Nr 5 - oświadczenie RODO
[POBIERZ]


PROTOKÓŁ - zapytanie ofertowe Nr 5/RPOWŁ/PCPR/2019
[POBIERZ]

---------------------------------------------------------------------------------------------

6.
Zapytanie ofertowe
Nr 6/RPOWŁ/PCPR/2019
(na usługi dietetyka i psychologa)|
[POBIERZ]


ZAŁĄCZNIKI:
(dot. Nr 6/RPOWŁ/PCPR/2019)


Zał. Nr 1 - formularz oferty
[POBIERZ]

Zał. Nr 2 - wykaz wykonanych usług
[POBIERZ]

Zał. Nr 3 - wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania

[POBIERZ]
Zał. Nr 4 - umowa
[POBIERZ]

Zał. Nr 5 - oświadczenie RODO
[POBIERZ]

---------------------------------------------------------------------------------------------

7.
Zapytanie ofertowe
Nr 7/RPOWŁ/PCPR/2019
(na usługi zdrowia i pomocy społecznej)
[POBIERZ]


- regulamin
[POBIERZ]
- zarządzenie
[POBIERZ]

ZAŁĄCZNIKI:
(dot. 7/RPOWŁ/PCPR/2019)


Zał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
[POBIERZ]

Zał. nr 2,3,4,5,7
[POBIERZ]

Zał. nr 1a - wymagania dot. standardu
[POBIERZ]

Zał. nr 6 - wzór umowy
[POBIERZ]

Zał. nr 8 - karty wizyt, formularze
[POBIERZ]

- zawiadomienie o zmianie treści ogłoszenia
[POBIERZ]

- zmieniona wersja zał. nr 2
[POBIERZ]

- informacja otwarcia ofert
[POBIERZ]

- informacja o nieudzieleniu zamówienia i unieważnieniu postępowania
[POBIERZ]

- zawiadomienie o wybraniu najkorzystniejszej oferty
[POBIERZ]

- informacja o udzieleniu zamówienia w zakresie częsci (zadania) 1 i części (zadania) 3
(dot. 7/RPOWŁ/PCPR/2019)
[POBIERZ]

---------------------------------------------------------------------------------------------

8.
Zapytanie ofertowe
8/RPOWŁ/PCPR/2019
na usługi w ramach opieki hospicyjnej/paliatywnej
[POBIERZ]


ZAŁĄCZNIKI:
(dot. 8/RPOWŁ/PCPR/2019)


Zał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
[POBIERZ]

Zał. nr 2 - formularz ofertowy
[POBIERZ]

Zał. nr 3 - oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków udziału
[POBIERZ]

Zał. nr 4 - oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia
[POBIERZ]

Zał. nr 5 - wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia
[POBIERZ]
Zał. nr 6 - wzór umowy

[POBIERZ]
Zał. nr 7 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
[POBIERZ]

Zał. nr 1a - wymagania dot. standardu
[POBIERZ]
Zał. 2,3,4,5,7
[POBIERZ]

- informacja otwarcia ofert
[POBIERZ]
- informacja o nieudzieleniu zamówienia i unieważnieniu postępowania
[POBIERZ]

---------------------------------------------------------------------------------------------

9.
Zapytanie ofertowe
9/RPOWŁ/PCPR/2019
na usługi zdrowia i pomocy społecznej
[POBIERZ]


- regulamin
[POBIERZ]
- zarządzenie
[POBIERZ]


ZAŁĄCZNIKI:
(dot. 9/RPOWŁ/PCPR/2019)


Zał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
[POBIERZ]

Zał. 2,3,4,5,7
[POBIERZ]

Zał. nr 6 - wzór umowy
[POBIERZ]

Zał. nr 8 - karty wizyt, formularze
[POBIERZ]

Zał. nr 1a - wymagania dot. standardu
[POBIERZ]

-
informacja dot. otwarcia ofert
[POBIERZ]
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
[POBIERZ]

- informacja o udzieleniu zamówienia
[POBIERZ]

---------------------------------------------------------------------------------------------

10.
Zapytanie ofertowe
10/RPOWŁ/PCPR/2019
na konsultacje z psychologiem

[POBIERZ]

ZAŁĄCZNIKI:
(dot. 10/RPOWŁ/PCPR/2019)


Zał. nr 1 - formularz oferty
[POBIERZ]

Zał. nr 2 - wykaz wykonanych usług
[POBIERZ]

Zał. nr 3 - wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia
[POBIERZ]

Zał. nr 4 - wzór umowy
[POBIERZ]

Zał. nr 5 - oświadczenie RODO
[POBIERZ]

---------------------------------------------------------------------------------------------

13.
Zapytanie ofertowe
13/RPOWŁ/PCPR/2019
na konsultacje z psychologiem (po zmianach)
[POBIERZ]


ZAŁĄCZNIKI:
(dot. Nr 13/RPOWŁ/PCPR/2019)


Zał. Nr 1 - formularz oferty
[POBIERZ]

Zał. Nr 2 - wykaz wykonanych usług
[POBIERZ]

Zał. Nr 3 - wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania
[POBIERZ]

Zał. Nr 4 - projekt umowy
[POBIERZ]
Zał. Nr 5 - oświadczenie RODO
[POBIERZ]

---------------------------------------------------------------------------------------------

14.
Zapytanie ofertowe
14/RPOWŁ/PCPR/2019
na usługi transportowe
[POBIERZ]

ZAŁĄCZNIKI:
(dot. Nr 14/RPOWŁ/PCPR/2019)


Zał. Nr 1 - formularz oferty
[POBIERZ]
Zał. Nr 2 - wykaz wykonanych usług
[POBIERZ]
Zał. Nr 3 - oświadczenie RODO
[POBIERZ]
Zał. Nr 4 - wzór umowy
[POBIERZ]


PROTOKÓŁ z dnia 30 grudnia 2019 r. - Zapytanie ofertowe 14/RPOWŁ/PCPR/2019
[POBIERZ]

---------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie w celu rozpoznania cenowego wartości zamówienia
procedura wyboru wykonawcy
[POBIERZ]

---------------------------------------------------------------------------------------------


Ogłoszenie o zamówieniu
Nr 2/RPOWŁ/PCPR/2018
[POBIERZ]

---------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie o zamówieniu
Nr 3/RPOWŁ/PCPR/2018
[POBIERZ]

---------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja o wyniku postępowania
Nr 2/RPOWŁ/PCPR/2018

[POBIERZ]

---------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja o unieważnieniu postępowania
Nr 3/RPOWŁ/PCPR/2018
[POBIERZ]

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu
Nr 4/RPOWŁ/PCPR/2018
[POBIERZ]

---------------------------------------------------------------------------------------------
Uzupełnienie do zapytania ofertowego
Nr 4/RPOWŁ/PCPR/2018
[POBIERZ]

---------------------------------------------------------------------------------------------
Uzupełnienie do zapytania ofertowego
Nr 4/RPOWŁ/PCPR/2018
[POBIERZ]

---------------------------------------------------------------------------------------------

Udzielenie odpowiedzi na zapytanie dotyczące zamówienia
Nr 4/RPOWŁ/PCPR/2018
[POBIERZ]

---------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ z postępowania o udzielenie zamówienia - Nr 1128828
4/RPOWŁ/PCPR/2018
[POBIERZ]

---------------------------------------------------------------------------------------------

10.
Informacja o wyniku postępowania
(dotyczy zapytania ofertowego nr 1128828)

[POBIERZ]