Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania na Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1.Usługi społeczne i zdrowotne, pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” realizowanego przez Lidera Powiat Łódzki Wschodni/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie z Gminą Koluszki/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach, Gminą Tuszyn / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie, Gminą Nowosolna / Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna, Gminą Andrespol / Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrespolu, Stowarzyszenie Serc Jezusa i Maryi, Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków.

Zakres wsparcia

Zadanie nr 1 – Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – Gmina Koluszki / Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach.

Zadanie nr 2 – Wsparcie osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych przez AOON na terenie gminy Tuszyn i gminy Nowosolna – Gmina Tuszyn / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie, Gmina Nowosoalna / Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna.

Zadanie nr 3 – Klub Seniora – Gmina Andrespol / Ośrodek Pomocy Społecznej
w Andrespolu.

Zadanie nr 4 – Dzienny Dom Pomocy – Powiat Łódzki Wschodni / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Zadanie nr 5 – Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla powiatu łódzkiego wschodniego – Stowarzyszenie Serc Jezusa i Maryi.

Zadanie nr 6 – Usługi wspierające dla opiekunów faktycznych - specjalistyczne poradnictwo grupowe.

Zadanie nr 7 - Rozwój specjalistycznych usług w miejscu zamieszkania – dowóz posiłków (cały powiat) – Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków.

Okres realizacji projektu: 01.05.2018 r. - 30.06.2020 r.

Zarządzenie Nr 5a/2018
w sprawie wprowadzenia procedury postępowania rekrutacji i uczestnictwa projektu
[POBIERZ]