Wypłata świadczenia "Dobry start" dla rodzin zastępczych i osób usamodzielniających się zamieszkujących na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Program "Dobry start" jest skierowany do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zarówno w jej formach rodzinnych, jak i instytucjonalnych (w tym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zwanych potocznie domami dziecka), a także do osób przebywających w pieczy zastępczej na podstawie art. 37 ust 2 ustawy o wspieraniu rodzinym i systemie pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenie, otrzymają wszyscy wychowankowie pieczy zastępczej do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku osób z niepełnosprawnością - do 24 roku życia, jeśli pobierają naukę w szkole.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie dokonywać wypłat świadczenia dla rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej zamieszkujących na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego tj. gmin: Nowosolna, Koluszki, Andrespol, Brójce, Rzgów i Tuszyn.

 • Dla kogo wsparcie
  Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

 • Ważne!
  Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (a szkoła w rozumieniu przepisów prawa oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy).

 • Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. "zerówce" prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.
 • Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

 • Jak otrzymać świadczenie dobry start?
  Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, pełnoletni wychowanek.

 • Gdzie złożyć wniosek?
  Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie właściwe ze względu na zamieszkanie rodziny zastępczej, osoby usamodzielniającej się.

 • Kiedy złożyć wniosek?
  Wniosek - podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu "Rodzina 500+" - będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

 • Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

 • Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?
  W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Informacje dotyczące programu "Dobry start" można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

Załączniki:

1. WNIOSEK Dobry start dziecko pełnoletni wychowanek pozostający w RZ.

2. WNIOSEK Dobry start usamodzielniający się wychowanek poza RZ.