KOMUNIKAT


Wnioski w przypadku modułu II (student) przyjmowane są nie później niż do 10 października 2018 r.

KOMUNIKAT

Przyjmowanie wniosków w przypadku modułu I następuje od dnia 30 kwietnia 2018 r, jednak nie później niż do dnia 30 sierpnia 2018 r.

Realizatorem programu „Aktywny Samorząd” jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 92-318 Łódź, al. J. Piłsudskiego 133 d.

Informacje dotyczące programu „Aktywny Samorząd” dostępne są na stronie:

www.pfron.org.pl, http://pcpr.samorzady.pl

W 2018 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy).

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:

 1. Modułu I – dnia 30 sierpnia 2018 r.
 2. Modułu II:
  • dnia 30 marca 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018),
  • dnia 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019).

Termin przyjmowania wniosków pilotażowego programu Aktywny Samorząd Moduł II (student) dotyczący roku akademickiego 2017/2018 ( II semestr ) rozpoczyna się od dnia 15 marca do dnia 30 marca 2018 r.

W roku 2017 w ramach programu Aktywny Samorząd realizowane są następujące zadania:

Moduł I

 • obszar A, zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
 • obszar A, zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
 • obszar B, zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
 • ​obszar B, zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzetu elektronicznego i oprogramowania
 • obszar C, zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
 • obszar C, zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
 • obszar C, zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)
 • obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego)

​​Moduł II

 • pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:
  • w szkole policealnej
  • ​w kolegium
  • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu)
 • a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi

​​​Terminy przyjmowania wniosków:

 • Moduł I - do 30 sierpnia 2017 r.
 • Moduł II
  • do dnia 30 marca 2017 r. - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017
  • do dnia 10 października 2017 r. - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018