Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Siedzibą Centrum jest miasto Łódź natomiast obszarem działania Powiat Łódzki Wschodni. Działalność finansowa Centrum prowadzona jest na zasadach określonych dla jednostek budżetowych, w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. Nadzór nad działalnością jednostki sprawuje Starosta.

Centrum prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan dochodów i wydatków. Dochody Centrum stanowią dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego, a mienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest mieniem Powiatu zarządzonym przez Centrum.

Centrum współdziała z istniejącymi na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego instytucjami, organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań statutowych.