AKTUALNOŚCI

KOMUNIKAT

Infomujemy, iż od dnia 4 maja 2021 r. wznawia swą działalność Dzienny Dom Pomocy w Wiśniowej Górze oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach.
Działalność zostaje wznowiona z zachowaniem szczególnych środków ostrożności i reżimu sanitarnego.

 więcej


KOMUNIKAT

W związku z zarządzeniem Nr 44 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 23 kwietnia 2021 r. informujemy o czasowym zawieszeniu działalności Dziennego Domu Pomocy w Wiśniowej Górze oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach w okresie od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.

 więcej


Jubileusz WTZ !


Z okazji tak pięknego Jubileuszu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z pracownikami składa najserdeczniejsze gratulacje i szczere wyrazy uznania za dotychczasowe osiągnięcia.

Życzymy kolejnych wspaniałych 25 lat sukcesów i radości z wykonywanej pracy! smiley

 więcej


KOMUNIKAT

Informujemy,
Oddział Łódzki PFRON prowadzi rekrutację osób niepełnosprawnych oraz osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich stanu zdrowia i ich zainteresowań do ośrodka rehabilitacyjnego, mieszczącego się w Centrum Rehabilitacji obok lasu
w Grębiszewie, niedaleko Mińska Mazowieckiego.

 więcej


Komunikat

W związku z zarządzeniem Nr 43 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 19 kwietnia 2021 r. informujemy o czasowym zawieszeniu działalności Dziennego Domu Pomocy w Wiśniowej Górze oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach w okresie od dnia 19 kwietnia 2021 r. do dnia 25 kwietnia 2021 r.

 więcej


Z głębokim żalem i smutkiem przyjeliśmy wiadomość, że w dniu 13 kwietnia 2021 r.
zmarła Ś.P. Elżbieta Ciesielska
– Radna Powiatu Łódzkiego Wschodniego
– Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej.
Była dobrym, pomocnym i pełnym optymizmu człowiekiem. Swoją służbę traktowała profesjonalnie, nie zapominając o tych najsłabszych, potrzebujących pomocy.

Rodzinie i wszystkim bliskim składamy wyrazy współczucia.

Ela na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
_________________________________________________________________________________________________________________________
Dyrektor / pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Przewodnicząca / pracownicy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Powiecie Łódzkim Wschodnim.

 więcej


Komunikat

W związku z zarządzeniem Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 9 kwietnia 2021 r. informujemy o czasowym zawieszeniu działalności Dziennego Domu Pomocy w Wiśniowej Górze oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach w okresie od dnia 12 kwietnia 2021 r. do dnia 16 kwietnia 2021 r.

 więcej


KOMUNIKAT

W dniu 6 kwietnia 2021 r. Starosta Łódzki Wschodni – Pan Andrzej Opala i Wicestarosta Łódzki Wschodni – Pani Ewa Gładysz przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Barbary Ignatowskiej podpisali umowę z z-cą Dyrektora Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej – Panią Ewą Marciniak o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Łódzkie Pomaga” nr: POWR.02.08.00-00-0102/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 więcej


PARTNERZYKONTAKTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  • e-mail: pcpr@lodzkiwschodni.pl
  • kierownik: Urszula Łużniak
  • tel/fax 42 676 34 87, 42 676 34 99

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

  • e-mail: zonlw1@wp.pl
  • przewodniczący: Ilona Bors
  • tel/fax 42 674 48 34