AKTUALNOŚCI

"Sprzątanie Świata" oraz Grzybobranie
Uczestnicy Dziennego Domu Pomocy w Wiśniowej Górze
z dumą i radością dołączyli do wielkiej,
światowej akcji „SPRZĄTANIE ŚWIATA". Przez trzy dni (16-18 września) przy wsparciu opiekunów, dzielnie oczyszczali najbliższe otoczenie (pobliski lasek, zieleniec, ścieżki) z zanieczyszczeń i odpadów pozostawionych przez innych.

 więcej


Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE
13/RPOWŁ/PCPR/2020

Wyłonienie psychoterapeuty oraz psychiatry dziecięcego dla Uczestników/czek Projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

pcpr.i-sisco.pl/zamowieniapubliczne

 więcej


Zapytanie ofertowe


ZAPYTANIE OFERTOWE
12/RPOWŁ/PCPR/2020

"Zakup i dostawa do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego w ramach Projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D"


pcpr.i-sisco.pl/zamowieniapubliczne

 więcej


KOMUNIKAT

W dniu 9 września 2020 r. Starosta Łódzki Wschodni – Pan Andrzej Opala i Wicestarosta Łódzki Wschodni – Pani Ewa Gładysz przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Barbary Ignatowskiej, w sali obrad Sejmiku Województwa Łódzkiego, podpisali umowę z z-cą Dyrektora Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej – Panią Ewą Marciniak o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Łódzkie Pomaga” nr: POWR.02.08.00-00-0102/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Wysokość grantu dla Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni wynosi kwotę 584.362,50 zł.

W ramach tej kwoty:

Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach otrzymał kwotę 103.312,50 zł. przeznaczoną na:

  • dodatki do wynagrodzeń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej, pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami (z wyłączeniem kadry medycznej),

Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze otrzymał kwotę 481.050,00 zł. przeznaczoną na:

  • dodatki do wynagrodzeń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej, pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami (z wyłączeniem kadry medycznej),
  • koszty związane z zapewnieniem noclegów dla pracowników Domu Pomocy Społecznej, pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami, poza miejscem zamieszkania,
  • koszty związane z zapewnieniem tymczasowych miejsc na kwarantannę dla pensjonariuszy i pracowników Domu Pomocy Społecznej, pracujących z pensjonariuszami.

Otrzymane granty stanowią duże wsparcie dla naszych domów, których praca w okresie epidemii COVID-19 jest bardzo trudna, wymagająca wielu dodatkowych form wsparcia.

 więcej


KOMUNIKAT

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 25 sierpnia 2020 r. ogłosili niżej wymieniony konkurs:

Konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/18 - Poddziałanie IX.2.2 (usługi społeczne) w ramach Osi Priorytetowej IX "Włączenie społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałania IX.2.2 "Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Bezpośredni link do konkursu:
http://www.lom.lodz.pl/project/konkurs-nr-rpld-09-02-02-ip-01-10-001-20-poddzialanie-ix-2-2-ogloszony-w-dniu-25-sierpnia-2020-r/

Więcej informacji o konkursach i Regulaminy konkursów dostępne na stronach: SŁOM oraz WUP.

Serdecznie zapraszamy do aplikowania !

 więcej


KOMUNIKAT


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że dysponuje jednym wolnym miejscem dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, do bezpłatnych usług asystenckich, w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”.

Osoba niepełnosprawna będzie miała możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej, w wymiarze 30 godzin miesięcznie, do końca bieżącego roku kalendarzowego.

Program ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym – Anetą Kozłowską – pod numerem telefonu (42) 676-34-99

 więcej


NOWA STRONA BIPZapraszamy na naszą nową stronę BIP, która zmieniła nieco swoją formę i strukturę. Mamy nadzieję, że teraz będzie dla Państwa bardziej czytelna!

pcpr.i-sisco.pl

Jednocześnie informujemy, iż nasza poprzednia strona nadal istnieje! Wszystkie wcześniejsze treści i artykuły są dostępne. Znajdziesz je na stronie już archiwalnej pcpr.samorzady.pl

 więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe
11/RPOWŁ/PCPR/2020


na wyłonienie psychoterapeuty oraz psychiatry dziecięcego dla Uczestników/ek projektu CUŚ "WISIENKA - C.D"


pcpr.samorzady.pl/zamowieniapubliczne

 więcej


PARTNERZYKONTAKTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  • e-mail: pcpr@lodzkiwschodni.pl
  • kierownik: Urszula Łużniak
  • tel/fax 42 676 34 87, 42 676 34 99

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

  • e-mail: zonlw1@wp.pl
  • przewodniczący: Ilona Bors
  • tel/fax 42 674 48 34